การขอรับตรวจลงตรา (visa application) หรือ “การขอวีซ่าเข้าประเทศไทย”

โดยหลักการแล้ว คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า/visa) จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่มีเขตอำนาจครอบคลุมถึงประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก  แต่ก็มีกรณีที่คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติประเทศที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องตรวจลงตรา รัฐบาลไทยเห็นควรผ่อนผันให้ ไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อประโยชน์ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย (สามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน)
(2) เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย (รัฐบาลไทยทำความตกลงกับประเทศอื่นเพื่อยกเว้นการใช้วีซ่า) แบ่งได้เป็น
2.1  ยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือ หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางพิเศษ (สามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 หรือ 90  วัน)
2.2  ยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (สามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 14 วัน หรือ 30 หรือ 90  วัน แล้วแต่กรณี)

ดูรายละเอียดประเทศที่รัฐบาลไทยมีความตกลงยกเว้นการใช้วีซ่าได้ที่ รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา กับประเทศไทย

อย่างไรก็ดี คนต่างชาติบางสัญชาติที่ต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองบางแห่งของประเทศไทย (visa on arrival) ได้ และจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน ดูรายละเอียดได้ที่หน้า หลักเกณฑ้เกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival)

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ที่จะยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา
- เป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- มีหลักฐานแสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการพำนักในไทย เช่น ตั๋วเครื่องบิน และมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าสามารถเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพำนัก หรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ (ในกรณีขอเดินทางผ่าน)
- ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เช่น เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ
- มีเงินค่าใช้จ่ายเพียงพอในขณะพำนักในไทย คืออย่างน้อยคนละ 20,000 บาท

ในการขอวีซ่านั้น คนต่างชาติจะต้องขอรับการตรวจลงตราให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในประเทศไทย  และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยมีเพียงอำนาจหน้าที่ในการตรวจลงตรา แต่การอนุญาตให้เข้าราชอาณาจักรไทยและการกำหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้พำนักเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรคไข้เหลืองสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย
คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองจะต้องแสดง “เอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง” (International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination) ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ รวมทั้งจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ ดูรายละเอียดได้ที่
หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศที่เป๋็นเขตโรคไข้เหลือง

 • PDF
 • Print
 • email
 • Add to favorites
 • Facebook
 • Netvibes
 • Google Bookmarks
 • Live
 • MySpace
 • viadeo FR
 • LinkedIn

Comments are closed.