การขอรับมรณบัตร

การขอรับมรณบัตร

กรณีคนเสียชีวิตในต่างประเทศ ผู้มีหน้าที่แจ้งการตายต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรให้เป็นหลักฐาน เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายได้รับมรณบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้แล้วไม่ว่าจะนำศพกลับไปประเทศไทยหรือจัดการศพในต่างประเทศก็ตาม ให้นำมรณบัตรไปติดต่อกับนายทะเบียนที่อำเภอหรือเทศบาลที่คนตายชื่อในทะเบียนบ้านจำหน่ายชื่อคนตายออกจากทะเบียนบ้าน

หลักฐานในการขอรับมรณบัตร
1. หนังสือรับรองการเสียชีวิต (Certificat de deces) ระบุเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งออกโดยแพทย์
หรือโรงพยาบาล
2. มรณบัตรของทางการฝรั่งเศส (Acte de deces)
3. ใบรับรองการทำศพ (เผาหรือฝัง)
4. หนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต
5. บัตรประจำตัวประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานทะเบียนราษฎรไทย อื่นๆ ที่มี
ของผู้เสียชีวิต
6. หนังสือสำคัญประจำตัวของผู้แจ้งการเสียชีวิต เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

Comments are closed.