การจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนสมรส

หลักฐานการจดทะเบียนสมรสที่มีสัญชาติไทยทั้งสองฝ่าย ส่วนใน กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ทางการฝรั่งเศสจะไม่ยอมรับการจดทะเบียนสมรสนั้น ทำให้อาจเกิดปัญหาในเรื่องของการทำบัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศส (Carte de Sejour)

  1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ

คู่สมรสต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสำเนาเอกสารทุกอย่าง อย่างละ 1 ชุด ควรติดต่อขอนัดก่อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวก

Comments are closed.