การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

หลักการขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่าโดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริงเท่านั้น
2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ
5. สูติบัตรไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทย (กรณีที่มีบุตรร่วมกัน)

คู่หย่าต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสำเนาเอกสารทุกอย่าง
อย่างละ 1 ชุด

ในกรณีที่จะขอจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน กล่าวคือ กรณีคู่หย่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส สามารถกระทำได้โดยต่างฝ่ายต่างไปยื่นคำร้องขอหย่าพร้อมหนังสือสัญญาการหย่าต่อนายทะเบียนคนละสำนักทะเบียน (กล่าวคือ นายทะเบียนในประเทศไทย และนายทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส) โดยการหย่าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อการจดทะเบียนแห่งที่สองเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ร้องติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอทราบรายละเอียดก่อน

Comments are closed.