การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

ข้อมูลทั่วไป

• คนฝรั่งเศสสามารถยื่นเรื่องขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมของตนเองได้ โดยมีเงื่อนไขภายใต้กฎหมาย
ไทย ดังนี้
• ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
• ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ความยินยอม
• กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 15 ปี) จะต้องได้รับความยินยอมจาก
– บิดาและมารดา (กรณีมีทั้งบิดาและมารดา)
– บิดาหรือมารดา กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือถูกถอนอำนาจจากการปกครอง
– กรณีไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอม ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการ จะร้องขอต่อศาลให้มี
คำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอม
– ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีคู่สมรส
– ต้องเป็นครอบครัวซึ่งมีความเหมาะสม และมีเหตุอันควรที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
– ต้องเป็นผู้ที่สามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมายฝรั่งเศส
• ผู้จะรับบุตรบุญธรรม และผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม หากมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นอาศัยอยู่หรือหาตัวไม่พบไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งยินยอมแทน
• การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ในกรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ผู้จะรับบุตรบุญธรรม จะต้องยื่นคำร้อง ณ ศูนย์การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่อยู่ 255 ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 023547509 โทรสาร 023547511

การยื่นคำร้อง
• การยื่นขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องยื่นคำขอผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝรั่งเศส ได้แก่
1) Agence Francais de l’Adoption หรือ
2) Orchidee (32 rue du dix-neuf janvier 92500 Rueil Malmaison โทร 33 1 47 49 44 48) ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้สามารถดำเนินการเรื่องการขอรับบุตรบุญธรรมกับทางการไทยได้ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานฝรั่งเศส

• เมื่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภายใต้กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้อนุมัติให้มี
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว จะขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมให้แก่ผู้รับบุตรบุญธรรม

ข้อควรทราบ
• กรณีจดทะเบียนบุตรบุญธรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว หากต้องการแก้ไขนามสกุลบุตรในทะเบียนบ้านไทยให้เป็นนามสกุลบิดาบุญธรรม ควรดำเนินการดังนี้
1) หากผู้เป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง แต่หากยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครอง (บิดา-มารดาบุญธรรม) ต้องดำเนินการแทน
2) กระทรวงมหาดไทยผ่อนผันให้มีการเปลี่ยน ชื่อ/สกุล ได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
2.1) กรอกแบบ ช1.
2.2) มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นในประเทศไทยไปดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือมอบ
อำนาจนี้ต้องกระทำ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
3) สถานที่ติดต่อหรือเปลี่ยนแปลงนามสกุล คือ ภูมิลำเนาในประเทศไทยของผู้เป็นบุตรบุญ
ธรรม
• กรณีที่ศาลต่างประเทศพิพากษาให้ผู้เยาว์ไทยเป็นบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติโดยไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายไทย จะไม่มีผลตามกฎมายไทย กล่าวคือ ผู้เยาว์นั้นไม่สามารถใช้นามสกุลของชาวต่างชาติ ที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมได้ แต่ผู้นั้นสามารถนำมาเป็นหลักฐานเพื่อขอให้มีการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว เพื่อการพิสูจน์อ้างอิงได้

Comments are closed.