การรับรองลายมือชื่อ

1)  การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองเอกสารที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส หรือโนตารีปับลิก หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมายเท่านั้น เอกสารที่นำมารับรอง อาทิ หนังสือทะเบียนการค้า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบกำกับราคาสินค้า หนังสือมอบอำนาจในนามบริษัท เอกสารการค้าต่างๆ  โดยเอกสารที่จะนำมารับรอง ผู้ร้องจะต้องถ่ายสำเนาเอกสารมาด้วย 1 ชุด

2)  การรับรองลายมือชื่อบุคคล ผู้นั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือกรณีขอให้รับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมนำหนังสือเดินทาง/ บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานด้วย

การรับรองประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เช่น หนังสือมอบอำนาจทั่วไป หนังสือมอบอำนาจที่ดิน หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง หนังสือมอบอำนาจและยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรม เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองเฉพาะลายมือชื่อ และไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารComments are closed.