การขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สอบประวัติอาชญากรรม)

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สอบประวัติอาชญากรรม)

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพิมพ์ลายมือเท่านั้น หรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานตำรวจสันติบาล กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง สถานเอกอัครราชทูตฯไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการขอใบสอบประวัติแทนผู้ร้อง ผู้ร้องต้องทำใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่พำนักอยู่ประเทศไทยไปขอที่สำนักงานตำรวจสันติบาลแทนตนเอง

การดำเนินการ

1. การยื่นคำร้องผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ

1.1 ผู้ร้องต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุ 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส 4 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 เซ็นต์ครึ่ง ซึ่งได้ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 4 ใบ
 • Carte de sejour หรือ Carte de resident 4 ชุด
 • ค่าธรรมเนียมในการรับรองสำเนาเอกสารประกอบ 15 ยูโรต่อฉบับ รวมทั้งหมด 75 ยูโร (5 ฉบับ)
 • ซองจดหมายเขียนชื่อ ที่อยู่ และติดแสตมป์ (กรณีให้ส่งกลับทางไปรษณีย์)

1.2 ผู้ร้องต้องมาดำเนินการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบเอกสาร กรอกเอกสารที่เกี่ยวข้องและพิมพ์ลายนิ้วมือ พร้อมทำใบมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลในครอบครัวไปยื่นขอที่สำนักงานตำรวจสันนิบาล

2. การยื่นขอคำร้องด้วยตนเอง ณ สำนักงานตำรวจสันติบาล กรุงเทพมหานคร

2.1 ผู้ร้องชาย

 • สำเนาหลักฐานการทหาร (สด.๙, สด.๔๓)
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

2.2 ผู้ร้องหญิง

 • สำเนาหลักฐานการสมรสหรือหย่า
 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ถ้ามี
 • รูปถ่าย 2 รูป

3. การยื่นคำร้องโดยมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ณ สำนักงานตำรวจสันติบาล ผู้ร้องต้องดำเนินการดังนี้

 • มีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
 • เอกสารที่ต้องนำไปแสดงเหมือนกับข้อ 2
 • ต้องดำเนินการพิมพ์ลายมือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหากสามารถจัดพิมพ์ลายนิ้วมือ

Comments are closed.