การรับรองเอกสาร (รับรองลายมือชื่อ รับรองแปล รับรองสำเนา และอื่นๆ)

แผนกนิติกรณ์เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00น. – 17.00น.
รับเอกสารเวลา 14.00น. – 17.30น.

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้การดำเนินการเกี่ยวกับ การรับรองเอกสาร (legalization) ดังนี้

การรับรองลายมือชื่อ

1) การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส หรือ โนแตร์ หรือหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส ตลอดจนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย

– เอกสารที่จะนำมารับรอง ผู้ร้องจะต้องถ่ายสำเนาเอกสารมาด้วย 1ชุด

2) การรับรองลายมือชื่อบุคคล/นิติบุคคล

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของบุคคล โดยบุคคลนั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือเดินทาง/ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย อาทิ เอกสารการขอมอบอำนาจ หนังสือยินยอมให้ดำเนินการต่าง ๆ หนังสือแสดงว่ามีชีวิตอยู่ (ส่วนราชการมักจะขอสำหรับข้าราชการบำนาญ)

การรับรองคำแปลเอกสาร

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการรับรองคำแปลเอกสาร ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสและจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย เอกสารที่ผู้ร้องมักจะขอให้รับรองคำแปล คือ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารการศึกษา หนังสือรับรองความเป็นโสด

สำหรับหนังสือจากส่วนราชการไทยที่จะนำมารับรองคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส เช่น หนังสือรับรองความเป็นโสด หนังสือรับรองเกิด หรือ หนังสือรับรองที่ออกโดยอำเภอในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ร้องนำเอกสารประเภทนี้ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเสียก่อน เอกสารไทยทุกชนิดที่ออกโดยอำเภอในประเทศไทยต้องไปประทับตราที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำมาใช้ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตราประทับนั้นมีอายุใช้งานได้ไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับการรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส หรือ โนแตร์ หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมายของฝรั่งเศส แล้วแต่กรณี พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

การรับรองสำเนาเอกสาร

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองสำเนาของเอกสารที่ออกให้โดยส่วนราชการของไทย โดยจะต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงพร้อมถ่ายสำเนา หรือในกรณีที่ไม่สามารถนำต้นฉบับมาแสดงได้ สำเนาเอกสารที่นำมายื่นเพื่อขอให้รับรองนั้นจะต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการไทยที่ออกเอกสารนั้นก่อน พร้อมกับประทับตรากระทรวงการต่างประเทศไทย เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน  ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ

การยื่นคำร้อง ผู้ร้องที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ต้องนำเอกสารต้นฉบับที่ต้องการรับรอง พร้อมสำเนา 1 ชุด และหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมคำร้อง โดยยื่นคำร้องที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 14.30- 17.00 น. ของวันทำการ

อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 15 ยูโร

กรณีคนไทยที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับคนฝรั่งเศส/คนต่างชาติตามกฎหมายฝรั่งเศส

– คนไทยที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับคนฝรั่งเศส/คนต่างชาติตามกฎหมายฝรั่งเศส จะตัองติดต่อสำนักงานอำเภอ (mairie) ท้องที่ตนเองพำนักอยู่ หรือ สำนักงานอำเภอของฝรั่งเศสที่ต้องการจะจดทะเบียนสมรส เพื่อทราบรายละเอียดเอกสารประกอบที่ต้องเตรียม ได้แก่ สูติบัตรตัวจริง หนังสือรับรองโสดประทับประจากกระทรวงการต่างประเทศไทย ใบประเพณี

– เอกสารประกอบการสมรสบางอย่างสามารถขอได้โดยตรงจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่น ใบเกิดฉบับจริงหรือใบรับรองเกิด (acte de naissance) ใบประเพณี (certificat de coutume) ส่วน หนังสือรับรองโสด (certificat de celibate) จะต้องยื่นเรื่องขอจากสำนักงานอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาของตนในไทย ซึ่งหากบุคคลสัญชาติไทยไม่สามารถกลับไปขอที่ประเทศไทยได้  ก็สามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือมอบอำนาจในต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และส่งไปให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคลลซึ่งรับมอบอำนาจไปดำเนินการแทนที่อำเภอ ที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่

การขอใบประเพณี (certificat)

ผู้ที่ประสงค์จะขอเอกสารดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์ * พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

1) สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มียังมีอายุอยู่และใบรับรองโสดของฝ่ายไทยพร้อมตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศไทย

2) อัตราค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

Comments are closed.