หนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ชายไทยที่มีอายุการเข้ารับการเกณท์ทหาร (17 ปีขึ้นไป) แต่ไม่สามารถไปรายงาน     ตัวได้ตามกำหนด สามารถมายื่นเรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณท์    ทหารเพื่อนำไปยื่นต่อสัสดีอำเภอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารดังนี้

ข้อมูลเอกสารในการผ่อนผันทหาร

Comments are closed.