หนังสือเดินทาง

คลิ๊ก ที่นี้ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

การขอทำหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฏร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลนะเบียนราษฏร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

การยื่นคำร้อง

1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบจองออนไลน์

2. ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือ

3. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด)

4. การผลิตหนังสือเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 อาทิตย์ ดังนั้น กรุณาอย่าวางแผนเดินทางหากท่านยังไม่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

หลักฐานประกอบ

1. กรณีบุคคลทั่วไป (20 ปีบริบูรณ์) (ขอมีหนังสือเดินทางใหม่เนื่องจากฉบับเดิมหมดอายุ)

1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุพร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)

2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

2. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอมีหนังสือเดินทางใหม่ (ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

1. หลักฐานการจดทะเบียนเกิด (ใบเกิด หรือ สูติบัตร”) ของไทย และของฝรั่งเศส อย่างละ 2 ชุด

2.  สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)

3. สำเนาบัตรประชาชนไทยของของทั้งบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด 

4. สำเนาใบสำคัญการสมรส ซึ่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้จำนวน 1 ชุด

อย่างไรก็ดีกรณีที่บุตรเกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส

5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดาหรือมารดา (หากมี)

หมายเหตุ กรณีนี้บิดามารดา และผู้เยาว์ต้องมาแสดงตนพร้อมกันต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

 

3. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอมีหนังสือเดินทางโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ใบ ปค.14)

1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมของผู้เยาว์ (เด็ก) พร้อมสำเนา 2 ชุด

2. หลักฐานการจดทะเบียนเกิด (ใบเกิด หรือ สูติบัตร”) ของไทย 1 ชุด

3. สำเนาเอกสาร ปค.14 (ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอที่บิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาในประเทศไทย) 1 ชุด

4. สำเนาหนังสือเดินทางไทยของบิดาหรือมารดา 1 ชุด

5. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดาหรือมารดา 1 ชุด

6. สำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้เยาว์ 1 ชุด (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองและประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ กรุณาซื้อซอง Lettre Suivie มากกว่า 150g จาก La Poste จ่าหน้าซองถึงตนเอง (ตัวอย่างซอง) เพื่อให้ สอท. ส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต Île de France โปรดมารับเล่มด้วยตัวเองหรือให้บุคคลอื่นมารับแทน)

 

Comments are closed.