ผู้มีหนังสือเดินทาง 2 เล่ม 2 สัญชาติ

คำแนะนำการใช้หนังสือเดินทางสำหรับผู้มีหนังสือเดินทาง 2 เล่ม 2 สัญชาติ ในการเดินทางเข้าออกประเทศไทย

  1. หลักการการใช้หนังสือเดินทางที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองคือ ผู้เดินทางใช้หนังสือเดินทางเล่มใดเข้าประเทศต้องใช้เล่มนั้นเดินทางออก กล่าวคือกรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางไทยสำหรับการเดินทางออก หรือกรณีเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศสำหรับการเดินทางออก
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางใช้หนังสือเดินทางต่างเล่มในการแจ้งเข้า-ออกประเทศไทย เนื่องจากจะทำให้การบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ในฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองไม่สมบูรณ์ อาจสร้างความสับสนและนำไปสู่ความผิดฐานเข้า-ออกเมืองโดยผิดกฎหมายแก่ผู้เดินทางเองได้ กล่าวคือ หนังสือเดินทางต่างประเทศที่ถูกใช้แจ้งเข้าเมืองแต่ไม่ได้ใช้แจ้งออกเมือง ก็จะไม่ได้รับการบันทึกการเดินทางออก (ซึ่งอาจทำให้ฐานข้อมูลปรากฏว่าผู้เดินทางนั้นอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต) และหนังสือเดินทางไทยที่จะถูกใช้แจ้งออกเมือง (แทนหนังสือเดินทางต่างประเทศ) ก็จะไม่พบการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยก่อนหน้านั้น
  3. หนังสือเดินทางไทยควรจะยังมีอายุการใช้งานก่อนเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย อย่างไรก็ดี หากหนังสือเดินทางไทยเล่มที่แจ้งออกเมืองหมดอายุและไม่สามารถขอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ในต่างประเทศได้ทันก่อนการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องขอรับ Certificate of Identity (CI) (เพื่อยืนยันการมีสัญชาติไทย) เพื่อใช้สำหรับเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสามารถพิจารณาตรวจคนเข้าเมืองให้ได้ (แม้ว่าหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุแล้ว)
  4. ผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศแจ้งเข้าเมือง จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทการตรวจลงตราที่ผู้เดินทางได้รับ (อาทิ ท่องเที่ยว 60 วัน หรือคนอยู่ชั่วคราว 90 วัน) หรือบางประเทศได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (สิทธิ ผ.30 / ผ.ผ.14 / ผ.ผ.30 / ผ.ผ.90) และผู้เดินทางจะต้องเดินทางออกก่อนการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้นหากผู้เดินทางประสงค์จะพำนักอยู่ต่อในประเทศไทยระยะยาว ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับในการขออนุญาตขยายเวลาพำนักกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะคนต่างชาติ

Comments are closed.