หนังสือเดินทางสูญหาย

หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร

สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทาง ฉบับที่สูญหาย

สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือ เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการ เร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน

เอกสารสำคัญที่ใช้ติดต่อในการขอทำเอกสารเดินทางชั่วคราว (Certificate of Identity)ในกรณีที่บินกลับประเทศไทยโดยตรง หรือ ขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรณีที่บินกลับประเทศไทยโดยผ่านประเทศอื่น)

  1. ใบแจ้งความที่ได้แจ้งไว้กับตำรวจฝรั่งเศส พร้อมสำเนา 2 ชุด
  2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หาย จำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนไทย จำนวน 2 ชุด
  5. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทย จำนวน 2 ชุด
  7. เงินค่าธรรมเนียม เงินสด 10 ยูโร ในกรณีที่ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว

Comments are closed.