ความตกลงที่สำคัญกับไทย

ความตกลงที่ได้ลงนามไปแล้ว

๑. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับ ภาษีเก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๗)

๒. หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๘ และได้มีการทบทวนเป็นระยะๆ)

๓. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ (ลงนามเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๐)

๔. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๐)

๕. อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๖)

๖. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมทางการค้าไทย-ฝรั่งเศส (ลงนามเมื่อ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘)

๗. อนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการอาญา (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐)

๘. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งสภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)

๙. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๑)

๑๐. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม (ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑)

๑๑. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัย (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๒)

๑๒. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ (ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๓)

๑๓. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงทางทหาร (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓)

๑๔. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ฉบับที่ ๑ (สำหรับ ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗)

๑๕. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (ลงนามเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

๑๖. บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับองค์การหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของฝรั่งเศส (UBIFRANCE) (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๑๗. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๑๘. ความตกลงจัดตั้งสำนักงานเพื่อการพัฒนา (Agence Française de Développement- AFD) ในประเทศไทย (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๑๙. หนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๒๐. แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๒๑. แถลงการณ์ร่วมด้านความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหม (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๒๒. ประกาศเจตนารมณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๒๓. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านส่งเสริมการค้าปลีกระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท Carrefour Group (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๒๔. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแฟชั่นระหว่างสมาพันธ์ Prêt-à-Porter Féminin (เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี) และสหภาพเครื่องนุ่งห่มฝรั่งเศส กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/สมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย/สมาคมเครื่องหนังไทย (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๒๕. แผนการดำเนินการร่วมสำหรับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ลงนามเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙)

๒๖. แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ฉบับที่ ๒ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓)

๒๗. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการพำนักระยะสั้นของผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓)

๒๘. ข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗) (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)

๒๙. ความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-ฝรั่งเศส (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕)

๓๐. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

๓๑. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (ลงนามเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ๒.๓๒ หนังสือแสดงเจตจำนงด้านการศึกษาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (ลงนามเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๓๓. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศ (ลงนามเมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๓๔. บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของราชอาณาจักรไทยกับกลุ่ม สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ลงนามเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๓๕. บันทึกข้อตกลงโครงการผลิตวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี (ลงนามเมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๓๖. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบราง (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ความตกลงที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำ

๓๗. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

๓๘. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

Comments are closed.