เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris-ACP) ครั้งที่ 2/2017

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee Paris-ACP) ครั้งที่ 2 ของปี 2560 ซึ่งมีเอกอัครราชทูต/ผู้แทน จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในกรุงปารีสเข้าร่วมที่ประชุม ACP ได้หารือเกี่ยวกับกำหนดการไปเยือนเมือง Toulouse ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินของฝรั่งเศสเพื่อเยี่ยมชมและหารือกับบริษัท Airbus และผู้บริหารหน่วยงานรัฐบาลและธุรกิจชั้นนำของเมือง นอกจากนี้ ACP เห็นควรเสริมสร้างโอกาสและลู่ทางการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับฝรั่งเศส ทั้งกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอาเซียนและฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้น โดยจะมุ่งส่งเสริมบทบาทของอาเซียนให้เป็นที่รู้จัก (ASEAN Visibility) ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน อาทิ การจัดสัมมนาเชิงธุรกิจ การจัดงานเลี้ยงรับรอง และการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมและฉายภาพยนตร์จากประเทศอาเซียน
IMG_0284

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของฝรั่งเศส โดยเฉพาะแนวโน้มผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศฝรั่งเศสและเพื่อเกื้อกูลต่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงของประชาชนประเทศอาเซียนที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส

IMG_0285

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งมอบหน้าที่ประธาน ACP ให้แก่เอกอัครราชทูตเวียดนาม โดยมีวาระ 4 เดือน

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก เป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC) ครั้งที่ 39

IMG_0101
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียน-ยูเนสโก (ASEAN-UNESCO Committee –AUC) ครั้งที่ 39 ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเป็นสมาชิกของยูเนสโก โดยที่ประชุม AUC ได้หารือเกี่ยวกับท่าทีของอาเซียนต่อประเด็นสำคัญๆ ของยูเนสโก ในขณะนี้ อาทิ การปฏิรูป UNESCO การเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก วันที่ 19 เม.ย. – 5 พ.ค. 2560 ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ/ผู้แทนถาวรไทยฯ จะเป็นผู้แทนของกลุ่ม AUC กล่าวถ้อยแถลงในนามของอาเซียน (ASEAN Joint Statement) แก่คณะกรรมการบริหารยูเนสโก นอกจากนั้น ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญอื่นๆ อาทิ (1) การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ฯ คนใหม่สืบแทนนาง Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่ฯ คนปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีผู้สมัครฯ จากประเทศของสมาชิกอาเซียน คือเวียดนาม (2) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณและจัดลำดับโครงการสำคัญๆ ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ โทรคมนาคมและข้อมูล สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยมุ่งที่จะอนุวัติ 2030 Agenda for Sustainable Development ซึ่งยึดหลักการการพัฒนามนุษยชน และการเสมอภาค เป็นปัจจัยสำคัญ (3) การเตรียมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียนในปีนี้ โดยจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองและการจัดฉายภาพยนตร์จากประเทศอาเซียน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่คณะทูตานุทูตและบุคคลสำคัญในภาคส่วนต่างๆ ของฝรั่งเศส

IMG_0098  IMG_0097

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองการทูต และเศรษฐกิจการเมือง

par199

—————————————————————
ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อในประกาศข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้เดินทางถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเวลา 15.30 น.

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

บทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิตยสาร Time Volume 189 N° 9

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนิตยสาร Time Volume 189 N° 9 วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2017 ฉบับภาษาอังกฤษ ดังปรากฏด้านล่าง

mfa_sep_hunger_a3 final

Posted in บทความน่าสนใจ | Leave a comment

MFA CEO Forum with Airbus: กระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือกับ Airbus ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียน

วันที่ 8 มีนาคม 2560 – ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ – ระหว่างการเยือนไทยของนาย Fabrice Brégier ประธานบริษัท Airbus Commercial Aircraft กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยาย CEO Forum ภายใต้หัวข้อ “Airbus Vison for Aviation in the Region and Thailand’s Role” โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และนาย Fabrice Brégier เป็นปาฐก โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้ร่วมสนทนาในช่วงถาม – ตอบ

IMG_5021

ประธาน Airbus ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของ Airbus ด้านอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานในไทยและเอเชีย นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลว่า Airbus กำลังเตรียมเซ็น MOU กับการบินไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมหนุนไทยเป็นศูนย์กลางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาค

54980

ทั้งหมดนี้ตอกย้ำศักยภาพของไทยในการมีบทบาทนำในอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์ในเอเชีย โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ภาครัฐสนับสนุน กล่าวคือ การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

news3_other-20170308-172010-0

การปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ มีผู้แทนคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างมาก จำนวนมากกว่า 320 คน

news3_other-20170308-172011-3

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

การแก้ไขพรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2558 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นั้น
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ประกาศบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้ตามการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560
โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบ ด้วย

1. การแก้ไขบทนิยามคำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การขยายความคุ้มครองไปถึงกลุ่มเปราะบางอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children: ACTIP)
3. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์
4. กำหนดฐานความผิดซึ่งได้กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดังปรากฎตามเอกสารแนบ

law12-270160-19-1-

law12-270160-19-3-

law12-270160-19-4-

law12-270160-19-2-

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารการแแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทางสื่อสังคมออนไลน์

ตามที่ได้ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทิ่บิดเบือนว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวนมากกว่าร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพุทธ และมีความพยายามจะแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด นั้น
คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สนช. ได้มีหนังสือชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และมีเจตนาบิดเบือนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังงปรากฎตามเอกสารแนบ
Screen Shot 2560-03-07 at 11.10.50
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส ณ สถาบัน Inalco

ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จถึงสถาบัน Institut National des​Langues et Civilisations Orientales (INALCO) เพื่อเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบัน INALCO ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยมีประธานสถาบันฯ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยรอรับเสด็จ

798 836

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระดำรัสเปิดงาน ความว่า ไทยและฝรั่งเศสมี ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาช้านาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9 ทรงใกล้ชิดกับฝรั่งเศส โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงสุด ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีพลวัตที่น่าสนใจ และฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เป็นแรงดลพระทัยในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทำให้ทรงปรารถนาเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

968

944

การสัมมนาดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าฟังอย่างหนาแน่น โดยนอกจากนักวิชาการ นักธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิชาวฝรั่งเศสจากแวดวงต่างๆ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ฯพณฯ ดร. เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

8210

ก่อนเสด็จกลับ ได้เสด็จไปทอดพระเนตรห้องสมุดของสถาบันฯ ซึ่งมีหนังสือภาษาไทย และส่วนหนึ่งได้รับมอบจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของสถาบันฯ

1104

1119

11091113

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

โครงการกงสุลสัญจร ที่เมืองมาร์แซย์ (Marseille) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนชาวไทยที่พำนักในเมืองมาร์แซย์ (Marseille) และเมืองใกล้เคียงทางใต้ของประเทศฝรั่งเศส

การจัดโครงการกงสุลสัญจรฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจสูงจากคนไทย มีผู้มาเข้าร่วมเพื่อพบปะพูดคุยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และขอรับบริการในครั้งนี้มากกว่า 200 คน สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จำนวน 94 ราย รับคำร้องขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนและออกบัตรประชาชนใหม่ จำนวน 22 ราย รับคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด จำนวน 38 ราย รับคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 8 ราย ตลอดจนให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุลและการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสแก่ประชาชนที่สนใจ จำนวนกว่า 40 ราย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากนายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมคณะกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมสังเกตการณ์และตอบคำถามด้านกงสุลต่างๆ แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ และพบปะกับชุมชนไทยในเมืองมาร์แซย์ (Marseille) และเขตภูมิภาคทางใต้ของฝรั่งเศสด้วย 

20170211_1432321487934385534

untitled1487934388112

14879343791021487934693263-1-1

1487947129542-11487947619200-1

 

นอกจากนี้ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยนางศริกานต์ พลมณี อัครราชทูต พร้อมด้วยคณะรองอธิบดี กรมการกงสุล ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลกับสมาคมไทย-โพรวองซ์ และชุมชนไทยในพื้นที่ดังกล่าว ในโอกาสวันมาฆบูชาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ที่วัดมาร์แซย์ (Vatt Marseille) ด้วย

1487932817472

14879328998431487932907242

 

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมงานวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นประธานเปิดงานวันกองทัพไทย ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปารีส โดยมีเอกอัครราชทูต และผู้ช่วยทูตทหารจากนานาประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Screen Shot 2560-02-09 at 9.54.29

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน ว่า กองทัพไทยเป็นสถาบันหลักในการป้องกันประเทศมาช้านาน และในยุคปัจจุบันได้ทวีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะแต่ด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนา และการบรรเทาทุกข์ของประชาชนในยามวิกฤติด้วย นอกจากนี้ กองทัพไทยยังมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในด้านการต่างประเทศ โดยทหารไทยได้เข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศต่างๆ ด้วย

Screen Shot 2560-02-09 at 9.53.00

ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ก็มีความร่วมมือทางด้านการทหารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาช้านาน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตมานานถึง 160 ปี และติดต่อสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านั้น นานถึง 300 กว่าปี ปัจจุบัน มีนักเรียนนายร้อยของกองทัพไทยมาศึกษาในสถาบันของฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศสจะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

ท้ายสุด เอกอัครราชทูต ได้กล่าวขอบคุณไมตรีจิตของมิตรประเทศ ที่ส่งความปรารถนาดี และกำลังใจให้แก่รัฐบาลและประชาชนไทยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งไป เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

Screen Shot 2560-02-09 at 9.55.10

Screen Shot 2560-02-09 at 9.56.27

Screen Shot 2560-02-09 at 9.55.45

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment