รายนามข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว : เอกอัครราชทูต
M. Sihasak Phuangketkeow, Ambassadeur

นางศริกานต์ พลมณี : อัครราชทูต
Mme Sarikan Pholmani, Ministre

นายชีวินท์ ณ ถลาง : อัครราชทูตที่ปรึกษา
M. Cheevindh Nathalang, Ministre Conseiller

นางสาวชลิดา ชูนาค : ที่ปรึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้าน UNESCO และ ASEAN)
Mlle Chalida CHUNARK, Conseiller (UNESCO et ASEAN)

นางสิริชาดา ทองตัน : ที่ปรึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้าน OECD)
Mme Sirichada THONGTAN, Conseiller (OECD)

นายธนะชัย วชิระวรกรรม : ที่ปรึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทวิภาคี)
M. Thanachai Wachiraworakam, Conseiller (Affaires bilatérales)

นางขนิษฐา สมิทธ์สมบูรณ์ : เลขานุการเอก (ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล)
Mme Khanittha SMITHSOMBOON, Premier Secrétaire (Affaires Consulaires)

นางสาวอริสา สุคนธทรัพย์ : เลขานุการโท (พิธีการทูต และสารนิเทศ)
Mlle Arisa SUKONTASAP, Deuxième Secrétaire (Protocole, Affaires culturelles et information)

นางอรพินท์ ศรีรู้ญา : เลขานุการโท
Mme Orapin SRIRUYA, Deuxième Secrétaire

น.ส. ปราณี วณิชพันธ์สกุล : เลขานุการโท
Mlle Pranee Vanichpansakul, Deuxième Secrétaire

 

Comments are closed.