รายนามข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
Son Excellence Monsieur Sihasak PHUANGKETKEOW, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

นางศริกานต์ พลมณี : อัครราชทูต
Madame Sarikan PHOLMANI, Ministre

นายชีวินท์ ณ ถลาง : อัครราชทูตที่ปรึกษา
Monsieur Cheevindh NATHALANG, Ministre Conseiller

นายธนะชัย วชิระวรกรรม : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านการเมือง)
Monsieur Thanachai WACHIRAWORAKAM, Conseiller (Affaires politiques)

นางขนิษฐา สมิทธ์สมบูรณ์ : เลขานุการเอก (รับผิดชอบงานด้านกงสุล)
Madame Khanittha SMITHSOMBOON, Première secrétaire (Affaires consulaires)

นางสาวศศิลดา กุสุมภ์ : เลขานุการเอก (รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจและ OECD)
Mademoiselle Sasilada KUSUMP, Première secrétaire (Affaires économiques et OECD)

นางสาวธิดารัตน์ แสนใจ : เลขานุการเอก (รับผิดชอบงานด้านพิธีการทูตและสารนิเทศ)
Mademoiselle Thidarat SAENJAI, Première secrétaire (Protocole, Affaires culturelles et Information)

นางสาวอริสา สุคนธทรัพย์ : เลขานุการโท  (รับผิดชอบงานด้าน UNESCO และอาเซียน)
Mademoiselle Arisa SUKONTASAP, Deuxième secrétaire (UNESCO et ASEAN)

นางอรพินท์ ศรีรู้ญา : เลขานุการโท
Madame Orapin SRIRUYA, Deuxième secrétaire

นางสาวปราณี วณิชพันธ์สกุล : เลขานุการโท
Mademoiselle Pranee VANICHPANSAKUL, Deuxième secrétaire

 

Comments are closed.