รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1.       นายวิสูตร อรรถยุกติ (Mr. VISUTR ARTHAYUKTI)  พ.ศ.    2492 – 2497

2.       พลตรี ไชย ประทีปะเสน (Mr. CHAI PRADIPASENA) พ.ศ.    2497 – 2503

3.       พลตรี อำนวย ไชยโรจน์ (Major – General AMNUAY CHAIROSHANA)                                                                     พ.ศ.    2503 – 2506

4.       นายจี๊ด เศรษฐบุตร (Mr. CHEED SRESHTHAPUTRA) พ.ศ.    2506 – 2507

5.       นายบุณย์ เจริญไชย (Mr. BUN CHAROENCHAI)        พ.ศ.    2507 – 2512

6.       นายไพโรจน์ ชัยนาม (Mr. PHAIROT JAYANAMA)   พ.ศ.    2513 – 2514

7.       นายโอบบุญ วณิกกุล (Mr. OBEBOON VANIKKUL)   พ.ศ.    2515 – 2516

8.       พันเอก วิชา ฐิตวัฒน์ (Colonel VICHA DHITAVAT)  พ.ศ.    2516 – 2518

9.       นายวิเชียร วัฒนคุณ (Mr. WICHIAN WATANAKUN )   พ.ศ.    2518 -2520

10.      นายสมปอง สุจริตกุล (Mr. SOMPONG SUCHARIKUL) พ.ศ.    2520 – 2521

11.      นายวิกรม นินนาท (Mr. VIKROM NINNAN)                  พ.ศ.    2521 – 2522

12.      นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ (Mr. OWART SUTHIWART – NARUEPUT)                                                                             พ.ศ.    2523 – 2526

13.      นายอรุณ ภาณุพงศ์ (Mr. ARUN PANUPONG)              พ.ศ.    2526 – 2528

14.      นายประชา คุณะเกษม (Mr. PRACHA GUNA – KASEM) พ.ศ.    2528 – 2530

15.      นายวิเชียร วัฒนคุณ (Mr. WICHIAN WATANAKUN)   พ.ศ.    2530 – 2533

16.      ม.ร.ว. เทพ เทวกุล (M.R. THEP DEVAKULA)                 พ.ศ.    2533 – 2538

17.      นายเตช บุนนาค (Mr. TEJ BUNNAG)                             พ.ศ.    2538 – 2543

18.      นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช (Mr. SAROJ CHAVANAVIRAJ) พ.ศ.    2543 – 2545

19.      นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร (Mr. KRIT GARNJANA – GOONCHORN)                                                                          พ.ศ.    2545 – 2547

20.      นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล (Mr. VIRASAK FUTRAKUL)      พ.ศ.    2547 -2549

21.      นายธนะ ดวงรัตน์ (Mr. THANA DUANGRATANA)       พ.ศ.    2549- 2552

22.      นายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์ (Mr. VIRAPHAND VACHARATHIT) พ.ศ.    2552- 2555

23.      นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ (Mr. SOMSAKDI SURIYAWONGSE) พ.ศ.    2555- 30 กันยายน 2556

24. นายอภิชาติ ชินวรรโณ (Mr. APICHART CHINWANNO) 1 ตุลาคม 2556 – 3 ตุลาคม 2558

25. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (Mr. SIHASAK PHUANGKETKEOW) 7 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน

Comments are closed.