หน่วยงานราชการไทยในฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำกรุงปารีส BUREAU  DE  L’ATTACHE  DE  DEFENSE  ET MILITAIRE

8 Rue Greuze  75116  Paris
Tel. 33 (0) 1 56 26 07 30
33 (0) 8 70 24 56 11
Fax. 33 (0) 1 56 26 04 51
E-mail : thaidefense@hotmail.com

พันเอก พีรพล สงนุ้ย  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
Colonel Perapol SONGNUY, Attaché de défense et militaire

นายจำรัส ทองเกิด เสมียน
SM1 Jamrat THONGKOED

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ BUREAU  DE  L’ATTACHE  NAVAL

8  Rue Greuze 75116  Paris
Tel./Fax. 33 (0) 1 56 26 07 33
E-mail : rtn_paris@hotmail.com

นาวาเอกวีรุดม ม่วงจีน  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
Capitaine de vaisseau Veerudome Muangchean, Attaché naval, Attaché de défense adjoint

พันจ่าเอกวิชา เนียมนัด เสมียน
CPO.1 Wicha Neamnat

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ BUREAU  DES AFFAIRES COMMERCIALES

8 Rue Greuze 75116 Paris
Tel. 33 (0) 1 56 90 12 12
Fax. 33 (0) 1 56 90 12 13
E-mail : thaitradeparis@orange.fr

นางพรพิมล เพชรกูล อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์)
Mme Ponpimon PETCHARAKUL, Ministre (Affaires commerciales)

นางสาวรัมภาวรรณ อินทรรักษา ที่ปรึกษา  (ฝ่ายการพาณิชย์)
Mlle Rampawan INTRARAKSA, Conseiller (Affaires commerciales)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส BUREAU DU CONSEILLER  DE L’EDUCATION

8  Rue  Greuze 75116  Paris
Tel. 33 (0) 1 56 26 04 49
33 (0) 1 56 26 09 82
Fax. 33 (0) 1 56 26 07 36
E – mail : oeaparis(at)club-internet.fr

นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
Mme Ruchirat CHANACHAIWIBUNWAT, Ministre-Conseiller (Education)

สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก DÉLÉGATION  PERMANENTE  DE  LA  THAÏLANDE AUPRES  DE  L’ UNESCO

1 rue Miollis 75732
Paris CEDEX 15
Tel. 33 (0) 1 45 68 31 22 – 23
Fax. 33 (0) 1 45 68 31 24
E-mail : dl.thailande(at)unesco.org

นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก
M. Pramote Duang-Im,  Délégué Permanent Adjoint de Thaïlande auprès de l’UNESCO

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส BUREAU DU CONSEILLER ECONOMIQUE (THAILAND BOARD OF INVESTMENT, PARIS OFFICE)

8 Rue Greuze 75116 Paris
Tel. 33 (0) 1 56 90 26 00 – 01
Fax. 33 (0) 1 56 90 26 02
E-mail : par(at)boi.go.th
Website : boi.go.th

นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน)
M. Choowong TANGKOONSOMBATI, Ministre-Conseiller (Affaires économiques)

นางสาวนันทนาฏ กฤษณจินดา เลขานุการเอก
Mlle Nuntanart KRISNACHINDA, Premier Secrétaire (Affaires économiques)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงปารีส OFFICE  NATIONAL  DU  TOURISME  DE THAILANDE

90 Avenue des Champs – Elysées
75008 Paris
Tel. 33 (0) 1 53 53 47 00
Fax. 33 (0) 1 45 63 78 88
E-mail : tatpar(at)wanadoo.fr
Website : tourismethaifr.com

นางสาววรภา อังคศิริสรรพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานปารีส
Mme Worapa ANKHASIRISAP, Directrice

นางศิริมา อยู่เวียงชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปารีส
Mme Sirima YUVIENGJAYA, Directrice Adjointe

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงปารีส THAI  AIRWAYS  INTERNATIONAL

77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 Paris La Défense

Tel. Ticketing 33 (0)1 55 68 80 70
Tel. 33 (0) 1 55 68 80 00
Fax. 33 (0) 1 40 90 76 27
Website : thaiairways.fr

นายวิรุจน์ รุจิพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ประเทศฝรั่งเศส
M. Viruj RUCHIPONGSE, Directeur General, France
AEROPORT  CDG 1

นายพิเชฐ ตุวินันท์ ผู้จัดการบริการสนามบิน
M. Pichet TUWINUN, Chef d’Escale
Tel. 33 (0) 1 48 62 41 30
Fax. 33 (0) 1 48 64 62 67

Comments are closed.