ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เรื่อง เชิญชวนให้ชาวไทยในฝรั่งเศสใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2554

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในปี พ.ศ.2554 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ซึ่งกำหนดให้วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เป็นวันเลือกตั้งในประเทศไทย นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 12 – 22 มิถุนายน 2554

ในการนี้ เพื่อให้ชาวไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรโดยทั่วถึงกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศสพิจารณาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ โดยขอให้ท่านแจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดยดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ เปิดเว็บไซท์ thaiembassy.fr เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้อง และกรอกข้อความ ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อความด้วยตัวบรรจง ชัดเจน และถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลและที่อยู่อย่างละเอียดเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ประสานงานส่งเอกสารการเลือกตั้งให้ได้โดยตรงต่อไป
  2. ตรวจสอบแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่งให้แผนกกงสุล (หากผู้ขอใช้สิทธิฯ มาด้วยตนเอง) หรือส่งทางไปรษณีย์โดยระบุที่มุมซองจดหมายว่า “เลือกตั้ง ส.ส. 2554” หรืออาจส่งมาทางโทรสารได้ที่หมายเลข 01 45 05 95 90
  3. ผู้ที่ได้รับการรับรองการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะได้รับการแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งฯ ที่จะกำหนดให้มีขึ้นทางไปรษณีย์โดยจะส่งเอกสารและบัตรเลือกตั้งไปให้ผู้ขอใช้สิทธิฯ เพื่อทำการเลือกตั้งในโอกาสแรกต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบเพื่อเตรียมการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรโดยทั่วถึงกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
10 พฤษภาคม 2554

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.