งานปิดนิทรรศการ L’Art de la Paix จัดแสดงพระราชสาส์นทองคำ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสให้ไปกล่าวเปิดการเสวนาโต๊ะกลมร่วมกับ นาย Emmanuel Lenain อธิบดีกรมเอเชีย กต. ฝรั่งเศส ในโอกาสการปิดนิทรรศการศิลปะแห่งสันติภาพ (L’Art de la Paix) ซึ่งมีการจัดแสดงพระราชสาส์นทองคำ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีถึงจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสยามและฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีมากว่า 300 ปี ก่อนหน้าการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ 160 ปีที่แล้ว โดยพระราชสาส์นทองคำแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านการทูต ซึ่งทำให้สยามสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนทุกวันนี้ หลังการเสวนา ฝ่ายผู้จัดได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังแจ้งให้ทราบว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับสถาบัน Inalco จัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในวันที่ 1 มีนาคม ศกนี้ ที่ห้องประชุมของสถาบัน Inalco ด้วย

IMG_4229

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.