เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC)

IMG_6290

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียน-ยูเนสโก (ASEAN-UNESCO Committee –AUC) ซึ่งประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโก โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรฯ ได้รับตำแหน่งต่อจากเอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจำยูเนสโก มีระยะเวลา 6 เดือน

ที่ประชุม AUC ได้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมต่างๆ ในกรอบยูเนสโกและแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในยูเนสโกในสาขาภายใต้ความรับผิดชอบของยูเนสโก อาทิ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ โทรคมนาคมและข้อมูล สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อการอนุวัติ 2030 Agenda for Sustainable Development และ

ช่วยเสริมแผนการดำเนินงานของอาเซียนตาม ASEAN Community Vision 2025 ซึ่งเน้นการพัฒนาประชาชนอาเซียน (people-centered) เป็นสำคัญ

 IMG_6293   IMG_6292

 

ทั้งนี้ ปี 2560 เป็นวาระพิเศษแห่งการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ดังนั้น ที่ประชุม AUC จึงเห็นควรเพิ่มความร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการยูเนสโกเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นเฉลิมฉลอง อาทิ การกระชับความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในเสาสังคมและวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ การแสดงวัฒธรรม การจัด ASEAN Festival ที่กรุงปารีสเป็นต้น

 

 

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.