พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส ณ สถาบัน Inalco

ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จถึงสถาบัน Institut National des​Langues et Civilisations Orientales (INALCO) เพื่อเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบัน INALCO ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยมีประธานสถาบันฯ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยรอรับเสด็จ

798 836

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระดำรัสเปิดงาน ความว่า ไทยและฝรั่งเศสมี ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาช้านาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9 ทรงใกล้ชิดกับฝรั่งเศส โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงสุด ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีพลวัตที่น่าสนใจ และฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เป็นแรงดลพระทัยในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทำให้ทรงปรารถนาเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

968

944

การสัมมนาดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าฟังอย่างหนาแน่น โดยนอกจากนักวิชาการ นักธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิชาวฝรั่งเศสจากแวดวงต่างๆ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ฯพณฯ ดร. เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

8210

ก่อนเสด็จกลับ ได้เสด็จไปทอดพระเนตรห้องสมุดของสถาบันฯ ซึ่งมีหนังสือภาษาไทย และส่วนหนึ่งได้รับมอบจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของสถาบันฯ

1104

1119

11091113

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.