การแก้ไขพรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2558 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นั้น
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ประกาศบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้ตามการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560
โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบ ด้วย

1. การแก้ไขบทนิยามคำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การขยายความคุ้มครองไปถึงกลุ่มเปราะบางอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children: ACTIP)
3. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์
4. กำหนดฐานความผิดซึ่งได้กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดังปรากฎตามเอกสารแนบ

law12-270160-19-1-

law12-270160-19-3-

law12-270160-19-4-

law12-270160-19-2-

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.