เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก เป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC) ครั้งที่ 39

IMG_0101
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียน-ยูเนสโก (ASEAN-UNESCO Committee –AUC) ครั้งที่ 39 ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเป็นสมาชิกของยูเนสโก โดยที่ประชุม AUC ได้หารือเกี่ยวกับท่าทีของอาเซียนต่อประเด็นสำคัญๆ ของยูเนสโก ในขณะนี้ อาทิ การปฏิรูป UNESCO การเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก วันที่ 19 เม.ย. – 5 พ.ค. 2560 ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ/ผู้แทนถาวรไทยฯ จะเป็นผู้แทนของกลุ่ม AUC กล่าวถ้อยแถลงในนามของอาเซียน (ASEAN Joint Statement) แก่คณะกรรมการบริหารยูเนสโก นอกจากนั้น ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญอื่นๆ อาทิ (1) การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ฯ คนใหม่สืบแทนนาง Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่ฯ คนปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีผู้สมัครฯ จากประเทศของสมาชิกอาเซียน คือเวียดนาม (2) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณและจัดลำดับโครงการสำคัญๆ ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ โทรคมนาคมและข้อมูล สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยมุ่งที่จะอนุวัติ 2030 Agenda for Sustainable Development ซึ่งยึดหลักการการพัฒนามนุษยชน และการเสมอภาค เป็นปัจจัยสำคัญ (3) การเตรียมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียนในปีนี้ โดยจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองและการจัดฉายภาพยนตร์จากประเทศอาเซียน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่คณะทูตานุทูตและบุคคลสำคัญในภาคส่วนต่างๆ ของฝรั่งเศส

IMG_0098  IMG_0097

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.