เชิญชวนเยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2560)

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560 ที่ กทม. และต่างจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ  ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง สามารถขอรับ/ส่งใบสมัครได้ที่ irb.mocth@gmail.com หรือ http://www.m-culture.go.th จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.