การให้ความร่วมมือหน่วยงานรัฐจัดทำเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)

buakaew - 22 Nov 2013

        กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช.) และส่วนราชการอื่น ๆ สานต่อมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดทำเอกสารราชการ ๒ ภาษาขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเปิดตัวโครงการนำร่องในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจของชาติ

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักการที่กระทรวงฯ เสนอ โดยให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งมีอำนาจในการให้บริการประชาชน จัดทำเอกสารราชการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันใน ๑ ฉบับ เพื่อเป็นการลดภาระของภาคเอกชน ซึ่งต้องแบกรับอัตราค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงจะเป็นการลดขั้นตอนการรับรองเอกสาร และจะเป็นปัจจัยบวกในการส่งเสริมภาคธุรกิจและการลงทุนของรัฐทั้งขนาดใหญ่และ SMEs รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วย

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงฯ โดยกรมการกงสุล ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ ส.ศ.ช. ในการสนับสนุนส่วนราชการทุกภาคส่วนของไทย เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบคำแปลเอกสารราชการ ๒ ภาษา ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าล่าสุด กรมการปกครองมีแผนที่จะเปิดตัวให้บริการเอกสารราชการ ๒ ภาษา ผ่านการคัดเลือกเอกสารซึ่งมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชน ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนหย่า และใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ซึ่งโครงการนี้ กระทรวงฯ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ และคาดการณ์น่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

อนึ่ง กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสะดวกสบายของภาคเอกชนและภาคธุรกิจของประเทศเมื่อต้องนำเอกสารไทยไปติดต่อทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา ประการสุดท้ายคือเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนคนไทยโดยรวมนั่นเอง

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.