ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2  ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่

นางสาววิภาดา คงวารินทร์

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อรับทราบข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และเริ่มทดลองปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2560

สแกน

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.