การเปิดตัวเว็บไซต์ “ข่าวสารจากต่างประเทศ Thailand 4.0”

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหน้าเว็บไซต์“ข่าวสารจากต่างประเทศ Thailand 4.0” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้จากต่างประเทศด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศสู่สาธารณะ รวมถึงเพื่อเผยแพร่บทบาทของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ภายในเว็บไซต์มีการจัดแบ่งข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) โอกาสทางธุรกิจ 4.0 (2) การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ และ (3) กิจกรรมของกระทรวงฯ ที่มีส่วนส่งเสริมการผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0

ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ภายใต้หัวข้อ “ข่าวสารจากต่างประเทศ Thailand 4.0” หรือสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลโดยตรงทาง http://www.mfa.go.th/thailand4/th/home ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

thailand_4_05

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.