เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พบนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

Thai students 20 may 17_2

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลไทย (จำนวน 10 คน) ตามคำเชิญของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.) โดยเป็นกลุ่มนักเรียนทุนฯ ที่กำลังศึกษาในกรุงปารีสและปริมณฑล ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านต่างๆ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และกฎหมาย  โดยมีนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก และนางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมด้วย จากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ สนทนาซักถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ให้มุมมองในมิติต่างๆ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อธิบายนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของรัฐบาล อาทิ Thailand 4.0 และการเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งเน้นประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ นักเรียนทุนฯ ควรใช้ประโยชน์จากการที่ได้รับโอกาสที่ดีด้วยการทำหน้าที่มิใช่แค่ “เรียน” แต่ควรต้อง “รู้” ที่จะนำวิชานั้นๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและหน้าที่การงาน โดยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกฝน พัฒนา และต่อยอดด้วยการเชื่อมโยงความรู้จากการวิจัยเข้ากับการนำไปปฏิบัติจริงของหน่วยงานผู้ปฏิบัติรวมถึงภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง และให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

นอกจากนี้ นักเรียนทุนฯ ควรตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นคนไทย การเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจอันดีกับชาวต่างชาติและช่วยประชาสัมพันธ์จุดแข็งรวมทั้งศักยภาพของไทยที่ยังมีอีกมากในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นที่รู้จักเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีส่วนช่วยสร้างความสมานฉันท์และปรองดองซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าของประเทศไทย เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประเทศชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางประเพณีวัฒนธรรมไทย เป็นเสาหลักต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นสังคมเปิด มีเสรีภาพ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่สนับสนุนการกระทำที่สร้างความแตกแยกในสังคม

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ อวยพรให้นักเรียนทุนฯ ประสบความสำเร็จ และพึงระลึกถึงความพอเพียงและความพอดีเป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งขอให้ใช้ความรู้และความสามารถควบคู่กับคุณธรรมเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

Thai students 20 may 17_3       Thai students 20 may 17_4

Thai students 20 may 17

 

 

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.