เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC) ครั้งที่ 40

S__61128711

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC) ครั้งที่ 40 โดยมีเอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวร รองผู้แทนถาวร ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วม

ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ (1) ผลการประชุมคณะบริหาร UNESCO (Executive Board) ครั้งที่ 201 ซึ่งผู้แทนไทยในฐานะประธาน AUC ได้กล่าวถ้อยแถลงร่วม ในนามของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (ASEAN Joint Statement) ต่อคณะกรรมการบริหาร โดยมีประเด็นสำคัญคือท่าทีของอาเซียนเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ UNESCO แทนนาง Irina Bokova ซึ่งจะหมดวาระในช่วงเดือน พ.ย. 2560 ประเด็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ ค.ศ. 2018-2021 และแผนการดำเนินงานของสำนักงานประจำภูมิภาคต่างๆ ของ UNESCO (2) กิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ร่วมกับ Musée Guimet จัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนในช่วงปลายเดือน ก.ย. 2560 นอกจากนี้ AUC จะร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับ ASEAN Committee in Paris (ACP) ด้วย (3) การส่งเสริมการประสานงานระหว่าง AUC กับฝ่ายเลขานุการของสำนักเลขาธิการอาเซียน และกับฝ่ายเลขานุการ UNESCO และกับประเทศที่เป็นประธานอาเซียน (ขณะนี้ ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์)  (4) การปฏิรูป UNESCO ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและอาเซียนควรมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ (5) การเลือกตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในปีนี้ อาทิ การเลือกตั้งสมาชิกและประธาน Executive Board การเลือกตั้งใน Intergovernmental bodies ต่างๆ ของ UNESCO

S__61128712

 

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.