ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้สมัครของประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ

news3_other-20170615-114748-4

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทยประจำาสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะผู้สมัครของประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) วาระระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2569 (ค.ศ. 2017-2026) จากรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982) ในการประชุมสมัยที่ 27 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

news3_other-20170615-114747-0

ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเป็นกลไกตุลาการอิสระของสหประชาชาติ มีอานาจตัดสินข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ประกอบด้วยผู้พิพากษาจากประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 21 คน การเลือกตั้งตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ วาระปี 2561 – 2569 มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 7 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งของกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก 2 ตำแหน่ง และมีผู้สมัครของกลุ่มนี้จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และเลบานอน โดยอินเดียได้รับการเลือกตั้งในรอบแรกด้วยคะแนนเสียง 120 คะแนน และ ไทยได้รับเลือกตั้งในรอบที่สองด้วยคะแนนเสียง 110 คะแนน ผู้สมัครจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้รับเลือกตั้ง 7 ตำแหน่ง (1) ภูมิภาคแอฟริกา (2 ตำแหน่ง) ได้แก่ แอลจีเรีย และการ์บูเวร์ดี (2) ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2 ตำแหน่ง) ได้แก่ ไทยและอินเดีย (3) ภูมิภาคยุโรปตะวันออก (1 ตำแหน่ง) ได้แก่ รัสเซีย (4) ภูมิภาคลาตินอเมริกา (1 ตำแหน่ง) ได้แก่ ปารากวัย (5) ภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ (1 ตำแหน่ง) ได้แก่ เนเธอร์แลนด์

การเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ฯ เป็นก้าวสาคัญของการยกระดับบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) โดยเฉพาะในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยเป็นครั้งแรกที่ไทยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในกลไกตุลาการของสหประชาชาติ และเป็นคนแรกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ การมีคนไทยดำรงตำแหน่งสาคัญในกลไกตุลาการระดับโลก แสดงให้เห็นว่า ไทยให้ความสาคัญเรื่องการส่งเสริมหลักนิติธรรมด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับแนวโน้มของประชาคมระหว่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับประเด็นทางทะเลมากขึ้น อาทิ การกำหนดอาณาเขตทางทะเล การทำประมงอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมทางทะเล พาณิชย์นาวี การอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลนอกเขตพื้นที่ที่รัฐมีอานาจอย่างยั่งยืน การทำเหมืองแร่ในทะเลลึก และมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 14 ของเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) นอกจากนี้ การมีคนไทยดำรงตาแหน่งในกลไกระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์ในการสั่งสมและถ่ายทอด องค์ความรู้ ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยในเวทีระหว่างประเทศต่อไปด้วย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ฯ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจาสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้ง อาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา และอุซเบกิสถาน เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำเครือรัฐออสเตรเลีย อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (International Law Commission : ILC) ระหว่าง ปี 2555-2559 (ค.ศ. 2012-2016) ด้วย

news3_other-20170615-114748-3

This entry was posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.