ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำผู้ติดตาม (ชั้นลอย) ห้องรับแขกชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษชั้น 3)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำผู้ติดตาม (ชั้นลอย) ห้องรับแขกชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษชั้น 3)

buakaew - 22 Nov 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำผู้ติดตาม (ชั้นลอย) ห้องรับแขกชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษชั้น 3)

(โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เอกสารราคากลาง งานส่วนการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำผู้ติดตาม (ชั้นลอย) ห้องรับแขกชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษชั้น 3 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา ราคา ณ วันที่ 6 กันยายน 2560)

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.