ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล)

เอกสารราคากลางในการซ่อมแซมห้องสุขาrte

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.