โครงการกงสุลสัญจร ที่เมืองรูเบซ์ (Roubaix)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรตามนโยบาย การทูตเพื่อประชาชนโดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปให้บริการงานกงสุลแก่ชุมชนชาวไทยที่พำนักในเมืองรูเบซ์ (Roubaix) และเมืองใกล้เคียงทางเหนือของประเทศฝรั่งเศส

การจัดโครงการกงสุลสัญจรฯ ได้รับความสนใจสูงจากคนไทยเนื่องจากสามารถลดภาระการเดินทางของประชาชนในการไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงปารีสในวันทำการปกติ โดยในครั้งนี้ มีผู้มาขอรับบริการด้านงานกงสุล (ขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ บัตรประชาชนใหม่ งานนิติกรณ์ และปรึกษาปัญหาด้านกงสุล) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ กว่า 150 คน ในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตได้เข้ากราบนมัสการพระภิกษุไทยและเยี่ยมชมวัดพุทธในเมืองดังกล่าวด้วย

————————————

1 2 3 4 5 6 7 8 9

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.