ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังต่อไปนี้

  1. นางสาวรินรดา ผาสุกนิรันดร์
  2. นางสาวณภัค อังควราธานัท
  3. นางสาววันวิสาข์ ศรีกระจิบ
  4. นางสาวจุรีรัตน์ ณรงค์ชัยศุภกุล
  5. นายพงศกร จิระดำรงชัย
  6. นางสาวจันทร์จิรา เอีย

ขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่านเข้าร่วมการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน แปลภาษาไทย – ฝรั่งเศส/ ฝรั่งเศส – ไทย และเรียงความภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย) ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น. และสอบสัมภาษณ์พร้อมการทดสอบทักษะการแปลการสนทนา (ภาษาไทย – ฝรั่งเศส / ฝรั่งเศส – ไทย ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 14.30 น. – 17.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีผู้สมัครที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการจัดสอบใหม่อีกครั้ง

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ