การรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องทำอย่างไร ?

นำต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยมาแสดงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด เพื่อรับรอง

Bookmark the permalink.

Comments are closed.