การออกหนังสือรับรองความเป็นโสดสามารถกระทำได้หรือไม่ ?

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองความเป็นโสดได้ ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ บุคคลนั้นต้องมาทำหนังสือมอบอำนาจต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บุคคลในประเทศไทยไปดำเนินการออกหนังสือรับรองความเป็นโสดแทนเจ้าตัว

Bookmark the permalink.

Comments are closed.