หากคนไทยด้วยกัน หรือคนไทยกับคนต่างชาติต้องการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมายต่างชาติ ?

จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างชาติก็ได้ และหากจดตามกฎหมายต่างชาติแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยด้วย สถานทูตจึงไม่จำต้องจดทะเบียนฯ ที่สถานทูตให้อีก

Bookmark the permalink.

Comments are closed.