หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังมีบุตรแล้วบุตรนั้นจะกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่เมื่อใด?

ตั้งแต่วันที่บิดามารดาจดทะเบียนฯ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.