เวลาทำการ

แผนกนิติกรณ์เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 14.00 นาฬิกา – 17.00 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการและวันกรนักขัตฤกษ์) โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

กรุณาถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไทยมาด้วย เนื่องจากที่สอท.ไม่มีบริการรับถ่ายเอกสาร