ประกาศเอกอัครราชทูต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
ทางไปรษณีย์ โดยขอให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดตามภาพประกาศ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับใช้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสทาง http://www.thaiembassy.fr/services/elections/

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ