ช่องทางติดต่อ เวลาทำการ และอัตราค่าธรรมเนียม

ช่องทางติดต่อ

เวลาทำการของฝ่ายกงสุล

วันจันทร์ – วันพุธ  เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. 
วันพฤหัสบดี         เวลา 10.00 – 12.00 น.
วันศุกร์                 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.
***ยกเว้นวันหยุดราชการ***

ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางแถบด้านซ้ายมือ และนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ / อีเมล ดังนี้

(1) หนังสือเดินทางทั่วไป (อายุใช้งาน 5 หรือ 10 ปี) นัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ https://thaiembassyparis.setmore.com/passport

(2) เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (อายุใช้งาน 2 เดือน) หรือ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (อายุใช้งาน 1 ปี) นัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล passport.par@mfa.go.th

(3) บัตรประจำตัวประชาชน นัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ https://thaiembassyparis.setmore.com/id-card

(4) นิติกรณ์ / รับรองเอกสาร นัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์  https://thaiembassyparis.setmore.com/legalization

(5) ทะเบียนราษฎร นัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล civil.par@mfa.go.th

(6) ตรวจลงตรา รับคำร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.thaievisa.go.th/

 

อัตราค่าธรรมเนียมฝ่ายกงสุล