ขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

ขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งาน จำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 2 ชุด
  5. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส (ต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวง การต่างประเทศฝรั่งเศส ที่อยู่ 57 Boulevard des Invalides 75007 Paris) พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย
    จำนวน 2 ชุด
  6. เอกสาร ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 35 จากหน่วยงานทางการไทย
  7. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  8. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด)

หมายเหตุ: ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมายื่นเรื่องดำเนินการเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 นาฬิกา – 17.00 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)
โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า