ขอรับรองเอกสาร (สำหรับชาวฝรั่งเศส)

1. การรับรองเอกสารฝรั่งเศส/เอกสารรับบุตรบุญธรรม

เอกสารภาษาฝรั่งเศสจะต้องนำไปรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส (ที่อยู่ 57 Boulevard des Invalides 75007 Paris) ก่อนนำมาทำการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  2. เอกสารตัวจริงที่จะทำการรับรอง (เอกสารต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส)
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนบิดาและ/หรือมารดา จำนาวน 2 ชุด
  4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ตราประทับ

หมายเหตุ: สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande ส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์” พร้อมแนบซองเปล่าที่ชำระ ค่าส่งไปรษณีย์แล้ว (Lettre Suivie) จ่าหน้าซองชื่อและที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการส่งเอกสารที่รับรองแล้วคืนให้ท่านต่อไป (กรุณาแนบซองเปล่าขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักของเอกสารที่จะใส่และส่งกลับ)

 

2. การรับรองการแปลเอกสาร (จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย)

เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  2. เอกสารภาษาฝรั่งเศสตัวจริงที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส
  3. เอกสารแปลเป็นภาษาไทย
  4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
  6. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ (สองตราประทับ)

หมายเหตุ: สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande ส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์” พร้อมแนบซองเปล่าที่ชำระ ค่าส่งไปรษณีย์แล้ว (Lettre Suivie) จ่าหน้าซองชื่อและที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการส่งเอกสารที่รับรองแล้วคืนให้ท่านต่อไป (กรุณาแนบซองเปล่าขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักของเอกสารที่จะใส่และส่งกลับ)