ขอใบประเพณี (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

ใบประเพณี หรือ Cerfificat de coutume เป็นเอกสารที่ทางการฝรั่งเศสขอรับเพื่อใช้ประกอบ การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนต่างชาติที่พำนักในฝรั่งเศสกับคนสัญชาติฝรั่งเศส

เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  2. สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
  4. ใบรับรองความเป็นโสดภาษาไทย (ตัวจริง) ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย
  5. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

หมายเหตุ :
– การขอใบประเพณี ใช้เวลา 5 วันทำการ ท่านจึงยังไม่สามารถรับเอกสารได้ภายในวันเดียวกัน หากท่านประสงค์จะรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ โปรดเตรียมซองเปล่าแบบ lettre suivie ขนาดที่ไม่น้อยกว่าน้ำหนักของเอกสารท่าน โดยเขียนที่อยู่ของท่านบนหน้าซองเปล่าให้เรียบร้อย และมอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อมายื่นคำร้อง ทั้งนี้ ตัวอย่างซอง lettre suivie ตามภาพด้านล่าง
– ท่านสามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน โดยเตรียมรายการเอกสารและซอง lettre suivie ให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมด้วยเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande (แทนเงินสด) หลังจากนั้น นำทุกอย่างใส่ซองส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์”
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการส่งไปรษณีย์