ขอรับรองเอกสาร (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยจะต้องผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทยก่อนที่จะนำมาใช้ในฝรั่งเศส สำหรับเอกสารฝรั่งเศสที่จะนำไปใช้ ในประเทศไทย ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสก่อน จากนั้นจึงนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ก่อนนำไปใช้ในประเทศไทย

1. การรับรองสำเนาเอกสาร

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 4. เอกสารตัวจริงที่จะทำการรับรองพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ตราประทับ

2. การรับรองการแปลเอกสาร (จากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส)

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. เอกสารภาษาไทยฉบับจริงที่นำไปแปล (ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแปล จะส่งคืนพร้อมเอกสารแปลที่นำมารับรอง)
 3. ในกรณีที่เอกสารภาษาไทยฉบับสำเนาหรือเป็นหนังสือรับรองที่ออกจากหน่วยงานราชการ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตที่ประเทศไทย จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปขอรับรองเอกสารจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทยก่อนจึงจะนำมาขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รายชื่อสถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในประเทศไทย คลิกที่นี่
 4. เอกสารที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสที่จะทำการรับรองการแปล
 5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 7. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ (เนื่องจากจะมี 2 ตราประทับ ซึ่งได้แก่ 1. ตราประทับบนเอกสารคำแปลภาษาฝรั่งเศส 2. ตราประทับบนสำเนาเอกสารภาษาไทย)

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

หมายเหตุ:
– การรับรองเอกสารและคำแปล ตามข้อ 1-2 ใช้เวลา 5 วันทำการ ท่านจึงยังไม่สามารถรับเอกสารคืนได้ภายในวันเดียวกัน หากท่านประสงค์จะรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ โปรดเตรียมซองเปล่าแบบ lettre suivie ขนาดที่ไม่น้อยกว่าน้ำหนักของเอกสารท่าน โดยเขียนที่อยู่ของท่านบนหน้าซองเปล่าให้เรียบร้อย และมอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อมายื่นคำร้อง ทั้งนี้ ตัวอย่างซอง lettre suivie ตามภาพด้านล่าง
– ท่านสามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน โดยเตรียมรายการเอกสารและซอง lettre suivie ให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมด้วยเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande (แทนเงินสด) หลังจากนั้น นำทุกอย่างใส่ซองส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์”
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการส่งไปรษณีย์