ขอรับรองเอกสาร (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยจะต้องผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทยก่อนที่จะนำมาใช้ในฝรั่งเศส สำหรับเอกสารฝรั่งเศสที่จะนำไปใช้ ในประเทศไทย ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสก่อน จากนั้นจึงนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ก่อนนำไปใช้ในประเทศไทย

1. การรับรองสำเนาเอกสาร

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 4. เอกสารตัวจริงที่จะทำการรับรองพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ

หมายเหตุ: สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande ส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์” พร้อมแนบซองเปล่าที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้ว (Lettre Suivie) จ่าหน้าซองชื่อและที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการส่งเอกสารที่รับรองแล้วคืนให้ท่านต่อไป (กรุณาแนบซองเปล่าขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักของเอกสารที่จะใส่และส่งกลับ)

 

2. การรับรองการแปลเอกสาร (จากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส)

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. เอกสารภาษาไทยฉบับจริงที่นำไปแปล (ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแปล จะส่งคืนพร้อมเอกสารแปลที่นำมารับรอง)
 3. ในกรณีที่เอกสารภาษาไทยฉบับสำเนาหรือเป็นหนังสือรับรองที่ออกจากหน่วยงานราชการ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตที่ประเทศไทย จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปขอรับรองเอกสารจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทยก่อนจึงจะนำมาขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 4. เอกสารที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสที่จะทำการรับรองการแปล
 5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 7. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ

หมายเหตุ: สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande ส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์” พร้อมแนบซองเปล่าที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้ว (Lettre Suivie) จ่าหน้าซองชื่อและที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการส่งเอกสารที่รับรองแล้วคืนให้ท่านต่อไป (กรุณาแนบซองเปล่าขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักของเอกสารที่จะใส่และส่งกลับ)