หนังสือเดินทาง

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อง “ปิดระบบรับนัดหมาย”
เพื่อขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นการชั่วคราว
เนื่องจากขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินจากประเทศไทยมายังฝรั่งเศสเพื่อนำส่งเล่มหนังสือเดินทางที่ผลิตแล้ว (หนังสือเดินทางทั่วไปทุกเล่มผลิตในประเทศไทย)
ทั้งนี้ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบว่ามีเที่ยวบินที่จะสามารถนำส่งหนังสือเดินทางได้
ก็จะพิจารณากลับมาเปิดระบบรับนัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทางอีกครั้ง

ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างเร่งด่วน
โปรดติดต่อทางอีเมล์ที่ passthaiparis@gmail.com
เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาเป็นรายกรณีไปว่า มีความจำเป็นที่จะต้องออกหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) หรือไม่

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

การขอทำหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฏร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลนะเบียนราษฏร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง (ตัวอย่าง

 

การยื่นคำร้อง

 1. ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถคาดเดาระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางได้ เนื่องจากทางการไทยได้ ประกาศห้ามเที่ยวบินพาณิชย์ทำการบินเข้าประเทศไทยจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นอย่างน้อย จึงทำให้ไม่มีเที่ยวบินที่สามารถขนส่ง “เล่มหนังสือเดินทาง” จากประเทศไทยมายังประเทศฝรั่งเศสได้ในช่วงดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่านพิจารณาประโยชน์และความจำเป็นในการขอทำหนังสือเดินทางในช่วงนี้ และหากท่านยังคงประสงค์ขอทำหนังสือเดินทาง กรุณาอย่าวางแผนเดินทางหากท่านยังไม่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 2. (ขณะนี้ “ปิดระบบรับนัดหมาย”) กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบจองออนไลน์ (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย) และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด (โปรดมาให้ตรงวัน/เวลาที่นัดหมาย และตรวจสอบอีเมล์หรือโทรศัพท์หากเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อขอเลื่อนนัดหมายหากมีเหตุจำเป็น)
 3. ผู้ร้องขอมีหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป
 4. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ทั้ง บิดาและมารดา ต้องมาแสดงตนพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
 5. ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร (เงินสด) หากประสงค์ให้มีการบันทึกรายการ (Endorsement) เพื่อรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม อาทิ ในกรณีที่มีวีซ่าของประเทศอื่นที่ยังไม่หมดอายุในหนังสือเดินทางเล่มเดิม ก็จะมีค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการ 5 ยูโร (เงินสด)
 6. ในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร กรณีที่ผู้ร้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย แต่หมดอายุ สูญหาย หรือมีข้อมูลในบัตรที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ผู้ร้องสามารถทำ “บัตรประชาชนใบใหม่” ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยจะต้องทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อขอทำบัตรประชาชน (โปรดคลิกที่นี่เพื่อทำการนัดหมายทำบัตรประชาชน) ทั้งนี้ ขอแนะนำให้นัดหมายทำบัตรประชาชนล่วงหน้าก่อน 1 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดทำหนังสือเดินทาง (สำหรับ “บัตรประจำตัวประชาชนไทยใบแรก” ไม่สามารถทำที่สถานเอกอัครราชทูตได้ จะต้องติดต่อขอทำที่สถานีอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ประเทศไทยเท่านั้น)
 7. หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคำร้องของท่าน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิที่จะทำลายหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับหนังสือเดินทางซึ่งออกให้แก่ผู้ร้องไว้แล้วแต่ไม่มีผู้มารับหนังสือเดินทางนั้นตามกำหนดนัดเป็นเวลาเกินกว่า 90 วันขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประสงค์จะรับหนังสือเดินทางผ่านช่องทางไปรษณีย์ กรุณาซื้อซองไปรษณีย์เปล่าจาก La Poste  แบบ Lettre Suivie– Prêt-à-poster ขนาดซองน้ำหนัก  500 g เท่านั้น เพื่อประหยัดเวลาในการรับบริหารทำหนังสือเดินทาง โปรดจ่าหน้าซอง (เขียนชื่อและที่อยู่) ถึงตนเองให้เรียบร้อย (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต Île de France โปรดมารับเล่มด้วยตัวเองหรือให้บุคคลอื่นมารับแทน) ตัวอย่างซอง (ตามภาพ)

 

หลักฐานประกอบ

กรณีบุคคลทั่วไป (20 ปีบริบูรณ์)

 1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ตัวจริง) ที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย จำนวน 2 ชุด
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ตัวจริง) ที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. บัตรพำนักสำหรับผู้มีถิ่นฐานในฝรั่งเศส (Titre de séjour) หรือเอกสารแทน Titre de séjour จาก préfecture (Le récépissé) หรือวีซ่าเชงเก้น หรือบัตรประจำตัวประชาชนฝรั่งเศส ที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ในกรณีที่บัตรฯ สูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความที่ได้แจ้งไว้กับตำรวจฝรั่งเศส (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  (หมายเหตุ : ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความที่ได้แจ้งไว้กับตำรวจฝรั่งเศสและมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด)

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย

เงื่อนไขสำคัญ : บิดาและมารดาต้องมาแสดงตนพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อเซ็นยินยอมในเอกสารการยื่นคำร้อง (สำหรับผู้เยาว์ ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โปรดศึกษา “หมายเหตุ” ด้านล่าง)

 1. สูติบัตรไทย (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 2. ในกรณีที่เกิดในฝรั่งเศส หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดฝรั่งเศส (ฉบับจริง) (หรือ L’acte de naissance) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. (สำเนา) หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของทั้งบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)
 4. (สำเนา) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุการใช้งานของบิดาและ/หรือ มารดาสัญชาติไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 5. (สำเนา) ใบสำคัญการสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้ จำนวน 1 ชุด (กรณีบุตรที่เกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส)
 6. (สำเนา) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เยาว์ บิดาและ/หรือมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากมี)

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอทำหนังสือเดินทางตั้งแต่เล่มที่สองเป็นต้นไป

ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย

เงื่อนไขสำคัญ : บิดาและมารดาต้องมาแสดงตนพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อเซ็นยินยอมในเอกสารการยื่นคำร้อง (สำหรับผู้เยาว์ ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โปรดศึกษา “หมายเหตุ” ด้านล่าง)

 1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ตัวจริง) ที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย) ในกรณีที่หนังสือเดินทางหาย ให้ใช้ใบแจ้งความที่ได้แจ้งไว้กับตำรวจฝรั่งเศสแทนหนังสือเดินทางที่หาย (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ตัวจริง) ที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (หากมี)
 3. (สำเนา) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์และเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก จำนวน 1 ชุด
  วิธีการนำชื่อผู้เยาว์เข้าทะเบียนบ้านในประเทศไทย
 4. สูติบัตรไทย (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 5. ในกรณีที่เกิดในฝรั่งเศส หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดฝรั่งเศส (ฉบับจริง) (หรือ L’acte de naissance) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 6. บัตรประจำตัวประชาชนฝรั่งเศส หรือ หนังสือเดินทางฝรั่งเศส หรือ บัตร Titre de circulation (บัตรพำนักในฝรั่งเศสของผู้เยาว์) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ในกรณีที่บัตรฯ สูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความที่ได้แจ้งไว้กับตำรวจฝรั่งเศส (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. (สำเนา) หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของทั้งบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)
 8. (สำเนา) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุการใช้งานของบิดา และ/หรือ มารดาสัญชาติไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 9. (สำเนา) ใบสำคัญการสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้ จำนวน 1 ชุด (กรณีบุตรที่เกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส)
 10. (สำเนา) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เยาว์ บิดาและ/หรือมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากมี)

หมายเหตุ : กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้นำเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถยืนยันการได้รับอำนาจปกครองบุตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด ได้แก่
ใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ป.ค.14) ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอที่บิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาในประเทศไทย
ทะเบียนหย่าซึ่งระบุว่าบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ในกรณีหย่าโดยศาลฝรั่งเศสให้นำไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสก่อน จากนั้นจึงนำไปแปลเป็นภาษาไทย และทำการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส)
ใบมรณบัตร (ในกรณีใบมรณบัตรฝรั่งเศสให้นำไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสก่อน จากนั้นจึงนำไปแปลเป็นภาษาไทย และทำการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส)