หนังสือเดินทางหาย (นักท่องเที่ยว)

สถานะ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ท่านที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในฝรั่งเศสและต้องเดินทางออกนอกฝรั่งเศสด่วน (ภายใน 1 เดือน) สามารถยื่นคำร้องขอทำเอกสารเพื่อใช้เดินทางกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 2 แบบ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารแล้วแต่กรณีความจำเป็น ดังนี้

  • เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) สำหรับท่านที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่สาม (เปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศอื่นได้หากไม่ออกจาก transit area ของสนามบิน) โดยมีอายุการใช้งาน 1 เดือน
  • หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) สำหรับท่านที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทย โดยในกรณีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลา 1 วันทำการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะมาขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี

อนึ่ง หากท่านทำหนังสือเดินทางสูญหายแต่ยังไม่มีกำหนดเดินทางออกนอกฝรั่งเศสภายในระยะเวลา 1 เดือน ท่านสามารถขอทำหนังสือเดินทางธรรมดาได้ โดยโปรดเตรียมเอกสารและนัดหมายตามข้อมูลที่ระบุในหน้า http://www.thaiembassy.fr/services/passport/

2. ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเมื่อพบว่าหนังสือเดินทางสูญหาย

2.1 แจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อที่สถานีตำรวจ (โปรดระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มที่หายในใบแจ้งความ)

2.2 ส่งอีเมล์มายังแผนกหนังสือเดินทาง โดยแนบไฟล์หน้าหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย มายังอีเมล passport.par@mfa.go.th พร้อมระบุวันเดินทางออกจากประเทศฝรั่งเศส (หากมีตั๋ว โปรดแนบไฟล์มาพร้อมกัน)

2.3 เจ้าหน้าที่จะประสานกลับไปหาท่าน เพื่อแจ้งขั้นตอนและนัดหมายวันยื่นเอกสาร (รายละเอียดเอกสารประกอบได้ตามข้อ 3)

2.4 ท่านจะต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ตามวันและเวลานัดหมาย

2.5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ passport.par@mfa.go.th หรือ โทร +33 6 03 59 97 05 หรือ +33 6 46 71 96 94

3. เอกสารประกอบ

ในวันนัดหมายยื่นเอกสาร ท่านจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

  • ใบแจ้งความกับตำรวจฝรั่งเศส 1 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ตัวจริง)
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หาย 1 ชุด
  • สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทย 1 ชุด หรือ สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วรถไฟออกจากฝรั่งเศส 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียม (เงินสด) 10 ยูโร (เฉพาะกรณีทำหนังสือเดินฉุกเฉิน)
    (หมายเหตุ : สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)

4. สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศครั้งต่อไป

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย ท่านควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าเข้าฝรั่งเศส และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไปถึงหรือเดินทางผ่าน