หนังสือเดินทาง

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

การขอทำหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฏร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลนะเบียนราษฏร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง


การยื่นคำร้อง

 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบจองออนไลน์ และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 2. ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป
 3. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดาและมารดาต้องมาแสดงตนพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ
 4. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด)
 5. การผลิตหนังสือเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้น กรุณาอย่าวางแผนเดินทางหากท่านยังไม่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองและประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ กรุณาซื้อซอง Lettre Suivie มากกว่า 150g (ตัวอย่างซอง) จาก La Poste จ่าหน้าซองถึงตนเองเพื่อให้ สอท. ส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต Île de France โปรดมารับเล่มด้วยตัวเองหรือให้บุคคลอื่นมารับแทน)


หลักฐานประกอบ

กรณีบุคคลทั่วไป (20 ปีบริบูรณ์)

 1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)
 2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 1. สูติบัตรไทยฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 2. ในกรณีที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดฝรั่งเศสฉบับจริง (L’acte de naissance) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของทั้งบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)
 4. สำเนาบัตรประชาชนที่มีอายุการใช้งานของบิดาและ/หรือมารดาสัญชาติไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 5. สำเนาใบสำคัญการสมรส ซึ่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้ จำนวน 1 ชุด (อย่างไรก็ดีกรณีที่บุตรเกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส)
 6. (หากมี) สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดาและ/หรือมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอทำหนังสือเดินทางตั้งแต่เล่มที่สอง เป็นต้นไป

ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)
 2. (หากมี) บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์และเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  วิธีการนำชื่อผู้เยาว์เข้าทะเบียนบ้านในประเทศไทย
 4. สูติบัตรไทยฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 5. ในกรณีที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดฝรั่งเศสฉบับจริง (L’acte de naissance) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของทั้งบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)
 7. สำเนาบัตรประชาชนที่มีอายุการใช้งานของบิดาและ/หรือมารดาสัญชาติไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 8. สำเนาใบสำคัญการสมรส ซึ่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้ จำนวน 1 ชุด (อย่างไรก็ดีกรณีที่บุตรเกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส)
 9. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดาและ/หรือมารดา (หากมี) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

หมายเหตุ: กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้นำเอกสารที่สามารถยืนยันการใช้อำนาจปกครองบุตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด อาทิเช่น ใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ป.ค.14) ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอที่บิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาในประเทศไทย, ทะเบียนหย่าซึ่งระบุว่าบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ในกรณีหย่าโดยศาลฝรั่งเศสให้นำไปแปลเป็นภาษาไทยและทำการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส), ใบมรณบัตร (ในกรณีใบมรณบัตรฝรั่งเศสให้นำไปแปลเป็นภาษาไทยและทำการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส) เป็นต้น