เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2562

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

***********************************************************************************************************************************

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสขอเรียนว่า คนไทยที่พำนักอาศัยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 2 วิธี ได้แก่
1. ลงคะแนนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. หรือ
2. ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

ท่านต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน โดยมีวิธีลงทะเบียน 2 วิธี คือ

 • วิธีที่ 1. ออนไลน์ ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ โดยท่านต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและบัตรประชาชนที่มีเลขหลังบัตร (รุ่นสีฟ้ามีชิพ) หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. (เวลาท้องถิ่นฝรั่งเศส)

 

 • วิธีที่ 2. ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร) (ดาวน์โหลดที่นี่) และเตรียม “หลักฐาน” อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • บัตรประชาชน
  • หนังสือเดินทาง
  • บัตรหรือเอกสารราชการไทยที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

แล้วนำมายื่นหรือส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางใดทางหนึ่ง โดยมีรายการเอกสาร และกำหนดยื่น/ส่งเอกสาร ดังนี้

  • ยื่นด้วยตนเอง 1. แบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร) และ  2. “หลักฐาน” อย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดเวลาเปิดทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
  • มอบให้ผู้อื่นยื่นแทน 1. แบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร)  2. หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดที่นี่) 3. สำเนา “หลักฐาน” ของผู้มอบอำนาจ และ 4. สำเนา “หลักฐาน” ของผู้รับมอบอำนาจ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องข้อ 3-4) ตลอดเวลาเปิดทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
  • ส่งไปรษณีย์ 1. แบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร) และ 2. สำเนา “หลักฐาน” อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (อย่าส่งตัวจริง) โดยเอกสารต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (ที่อยู่หน้าซอง Ambassade Royale de Thaïlande, 8 rue Greuze, 75116 Paris, France และโปรดเขียนด้านบนว่า “ลงทะเบียนเลือกตั้ง”)

ท่านต้องเลือกวิธีการลงคะแนนเพียง 1 วิธีเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนขอใช้สิทธิแล้ว ท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนได้อีก

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเผยแพร่บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 10 วัน