การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

สถานะวันที่ 27 มีนาคม 2566

ตามที่ กกต. ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเรียนคนไทยที่พำนักอาศัยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรีย ดังนี้

1) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนทางไปรษณีย์ (ไม่เปิดคูหา) โดยมีกำหนดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังผู้ใช้สิทธิช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2566 และวันสุดท้ายที่จะรับบัตรคืนจากผู้ใช้คือสิทธิวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น เมื่อได้รับแล้ว ขอให้ลงคะแนนและส่งบัตรกลับคืนมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยทันที 

2) ก่อนการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ท่านต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก่อน แม้ว่าจะเคยลงทะเบียนในการเลือกตั้งครั้งก่อนแล้วก็ตาม โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ถึง 9 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. เวลาฝรั่งเศส (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน)

3) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของพี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศสและเขตอาณาทางเฟซบุ๊กและทางเว็บไซต์เป็นระยะ จึงขอให้ท่านที่สนใจโปรดติดตาม