ความตกลงที่สำคัญกับไทย

ความตกลงที่ได้ลงนามไปแล้ว

 1. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับ ภาษีเก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๗)
 2. หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๘ และได้มีการทบทวนเป็นระยะๆ)
 3. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ (ลงนามเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๐)
 4. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๐)
 5. อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๖)
 6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมทางการค้าไทย-ฝรั่งเศส (ลงนามเมื่อ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘)
 7. อนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการอาญา (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐)
 8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งสภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)
 9. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๑)
 10. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ และโทรคมนาคม (ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑)
 11. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัย (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๒)
 12. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ (ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๓)
 13. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงทางทหาร (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓)
 14. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ฉบับที่ ๑ (สำหรับ ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
 15. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (ลงนามเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
 16. บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับองค์การหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของฝรั่งเศส (UBIFRANCE) (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 17. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 18. ความตกลงจัดตั้งสำนักงานเพื่อการพัฒนา (Agence Française de Développement- AFD) ในประเทศไทย (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 19. หนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 20. แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 21. แถลงการณ์ร่วมด้านความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหม (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 22. ประกาศเจตนารมณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 23. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านส่งเสริมการค้าปลีกระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท Carrefour Group (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 24. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแฟชั่นระหว่างสมาพันธ์ Prêt-à-Porter Féminin (เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี) และสหภาพเครื่องนุ่งห่มฝรั่งเศส กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/สมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย/สมาคมเครื่องหนังไทย (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
 25. แผนการดำเนินการร่วมสำหรับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ลงนามเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙)
 26. แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ฉบับที่ ๒ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓)
 27. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการพำนักระยะสั้นของผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓)
 28. ข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗) (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)
 29. ความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-ฝรั่งเศส (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕)
 30. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
 31. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (ลงนามเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
 32. หนังสือแสดงเจตจำนงด้านการศึกษาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (ลงนามเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
 33. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศ (ลงนามเมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
 34. บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของราชอาณาจักรไทยกับกลุ่ม สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ลงนามเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
 35. บันทึกข้อตกลงโครงการผลิตวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี (ลงนามเมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
 36. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบราง (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ความตกลงที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำ

 1. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
 2. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน